กระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับการควบคุมโรคและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ (Systems Thinking for Epidemic Control and Health Care Management)

systemsddlabs · 26 กรกฎาคม 2023

ผู้สอน (Course Instructors)

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเรียนฟรี

คลิกเพื่อลงทะเบียน

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

หลักสูตรนี้นำเสนอการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและแนวคิดเรื่องกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงระบบ การประยุกต์ใช้ในด้านระบาดวิทยาและการจัดการความสามารถด้านการดูแลสุขภาพ วิธีการใช้แนวทางการจัดการเชิงระบบเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนในการควบคุมโรค การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการระบบบริบาลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค วิธีการวางแผนและการออกแบบนโยบายควบคุมโรครวมทั้งการส่งมอบบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง การประเมินการจัดบริการด้านสุขภาพโดยใช้มุมมองของการคิดเชิงระบบ กรณีศึกษาของการทำงานควบคุมโรคในระบบสุขภาพ โอกาสในการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการปรับตัวของระบบสุขภาพให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

 • เข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ
 • สามารถใช้การคิดเชิงระบบในบริบทของงานด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
 • สามารถใช้เครื่องมือในการจัดการเชิงระบบในการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อภาระโรคต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการปรับตัวของระบบสุขภาพให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
 • ประเมินบริการด้านสุขภาพและกลยุทธ์การจัดการขีดความสามารถโดยใช้มุมมองเชิงระบบได้
 • สื่อสารการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาที่ควรมีพื้นฐานมาก่อน (Prerequisite)

ระบาดวิทยาพื้นฐาน การจัดการขั้นพื้นฐาน แนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านสาธารณสุข

แผนการสอน (Course Outline)

ส่วนที่ 1 (Section 1): แนะนำกระบวนการคิดเชิงระบบ (Introduction to Systems Thinking)

 • ทำความเข้าใจกระบวนการคิดเชิงระบบ พื้นฐานและหลักการของการคิดเชิงระบบ แนะนำคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ความสำคัญในการทำความเข้าใจความซับซ้อนในงานด้านสาธารณสุข และวิธีการเรียนรู้จากหลักฐานในโลกที่ซับซ้อน
 • อภิปรายบทบาทของการคิดเชิงระบบในกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในระบบสุขภาพ
 • แนะนำการคิดเชิงระบบและระบบสุขภาพในฐานะระบบซับซ้อนที่ปรับตัวได้ รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบสุขภาพ
 • อธิบายจุดคาดงัดภายในระบบซึ่งการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้

ส่วนที่ 2 (Section 2): กระบวนการคิดเชิงระบบและการควบคุมโรค (Systems Thinking and Epidemic Control)

 • ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโรคในบริบทของการจัดการเชิงระบบ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้วิธีการด้านวิทยาระบบสุขภาพร่วมกับวิธีการด้านระบาดวิทยาในกระบวนการควบคุมโรค
 • แนะนำการประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบในการตอบสนองต่อการระบาดของโรค ศักยภาพในการใช้งานเครื่องมือของการคิดเชิงระบบในงานด้านสาธารณสุข รวมถึงระบาดวิทยาและการควบคุมการแพร่ระบาด
 • การสร้างแบบจำลองทางระบาดวิทยาเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรค ภาพรวมของการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิดเชิงระบบ
 • บทบาทของการสร้างแบบจำลองตัวแทนในการวิจัยทางระบาดวิทยา และศักยภาพของแบบจำลองตัวแทนในการปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพลวัตที่ซับซ้อนของโรคระบาด
 • การใช้ความคิดเชิงระบบในการจัดการขีดความสามารถด้านการดูแลสุขภาพในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน และวิธีการใช้การคิดเชิงระบบในทางปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคกรณีศึกษา
 • การใช้ระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุขและการประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบในการจัดการขีดความสามารถของระบบสุขภาพ
 • กรณีศึกษา

ส่วนที่ 3 (Section 3): เครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับการควบคุมโรค (Tools and Techniques in Systems Thinking for Epidemic Control)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงระบบ เช่น แผนภาพเชิงสาเหตุ (causal loop diagram; CLD) แผนภาพการสะสมและการไหล (stock and flow diagram; SFD) แบบจำลองพลวัตระบบ (system dynamics model)
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดเชิงระบบในเชิงปฏิบัติในระบาดวิทยาและการจัดการศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ
 • การใช้แบบจำลองพลวัตระบบในการจัดการการไหลของผู้ป่วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการจัดการขีดความสามารถด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงงานด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
 • กรณีศึกษา

ส่วนที่ 4 (Section 4): การบูรณาการกระบวนการคิดเชิงระบบในการควบคุมโรคและการจัดการขีดความสามารถของระบบบริบาลสุขภาพ (Integrating Systems Thinking in Disease Control and Health Care Capacity Management)

 • การสร้างความสมดุลระหว่างกลยุทธ์การควบคุมโรคกับขีดความสามารถของระบบสุขภาพ
 • การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างภาระโรคและทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพ
 • การวางแผนและการจัดการแบบบูรณาการในระบบการดูแลสุขภาพ ความสำคัญของการวางแผนและการจัดการแบบบูรณาการในระบบการดูแลสุขภาพ
 • บทบาทของการคิดเชิงระบบในการออกแบบนโยบายสุขภาพและการฝึกอบรมการวิจัย นัยสำหรับการควบคุมโรคและการจัดการขีดความสามารถของระบบสุขภาพ
 • การใช้ศักยภาพของเครื่องมือของการคิดเชิงระบบในด้านสาธารณสุขสำหรับการควบคุมโรค
 • กรณีศึกษา

ลงทะเบียนเรียนฟรี

คลิกเพื่อลงทะเบียน

Welcome message

แนะนำแนวคิดเรื่องการคิดเชิงระบบ และการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Introduction to Systems Thinking & Complex Problem-Solving)

เครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับการควบคุมโรค (Tools and Techniques in Systems Thinking for Epidemic Control)

การประยุกต์กระบวนการคิดเชิงระบบในการวิจัยนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ (Applying Systems Thinking with Health Policy and Systems Research)

การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบเพื่อการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบานโยบาย (Applying Systems Thinking for Effective Policy Planning and Decision Process)

ห้องปฏิบัติการนโยบายสุขภาพ (Applying Systems Thinking: Health Policy Lab)

Responses

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *